Rješavanje linearne jednadžbe

Opći oblik linearne jednadžbe glasi \(ax + b = 0\), gdje su \(a, b \in \mathbb{R}\). Omogući korisniku unos koeficijenata linearne jednadžbe te zatim izračunaj rješenje linearne jednadžbe.